%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7

سیستم اعلام حریق و هر آنچه در مورد آن باید بدانید

یک سیستم اعلام حریق به مجموعه ای از قطعات الکترونیکی گفته می شود که هماهنگ باهم عمل کرده و در صورت بروز شرایط اضطراری آن ها را تشخیص داده و به مردم هشدار می دهد. شرایط اضطراری می تواند وجود دود، آتش، مونوکسید کربن و یا سایر شرایط اضطراری باشد.

از نظر حفاظتی سیســتمهای اعلام حریق به دو دســته تقسیم میشوند: دسته اول حفاظت جان اشخاص و دسته دوم حفاظت از اموال می باشد.  البته اکثر سیستم های اعلام حریق طوری طراحی میشوند که هر دو هدف را تأمین میکنند.

از نظرنحوه اطلاع رسانی این سیستم ها به دو نوع انفرادی و مرکزی تقسیم می شوند.

  • سیســتم اعلام حریق انفرادی : منظور از سیستم اعلام حریق انفرادی سيســتمي اســت که وقوع آتش را در محــل آن حــس میکند و در همــان محل با لامپ چشمک زن و صدای آژیر به اعلام حریق می پردازد.
  • سیستمهای اعلام حریق مرکزی : دراین سیستم ها در همــان لحظات اولیــه حریق، محل آن شناســایی و اطلاعات به تابلوی کنترل مرکزی ارسال می گردد و توسط آژیر، ســاکنین از بروزحریق مطلع میشوند. همچنين به وسیله تلفن به مرکز آتش نشانی خبر داده می شود. در این نوع از سیستم های اعلام حریق، قسمت هایی از ساختمان جهت نصب آشکارسازها و شستی ها در نظر گرفته میشود و سیستم اصلی در یک محل مشخص و کاملا در دسترس نصب می گردد ،به طوری که در صورت وقوع آتش سوزی در محل یکی از آشکارسازها سیستم اعالم حریق به صدا می آیــد و محل آن را از طریق لامپی که روی دســتگاه مرکزی روشن می شود،اعلام می کند.

 

سیســتمهای اعلام حریق مرکزی به دو دســته تقسیم میشوند:

  • سیستم های دســتی : در سیستم های دستی، شستی اعلام حریق تنها وســیله اعلام حریق است. در واقع کار تشخیص حریق در این گونه سیستم ها، فقط به انسان سپرده شده اســت و در مکان هایی که انسان حضور ندارد،کاربردی نخواهد داشت.
  • سیستم های اتوماتیک : این گونهاز سیستم ها، بر خلاف سیستم های دستی، وابســتگی کمتری به تشخیص انسان دارند. بــه صــدا درآوردن آژیرهــای خطر، روشــن نمودن تابلوهای خروج اضطــراری ، تماس خودکار با آتش_ نشــانی محلی ، فعال سازی سیســتم اطفای حریق خــودکار ، قفل کردن یــا از حالت قفل خارج کردن درهای محل هــای ِ مختلف ( ماننــد درخروجی های اضطــراری ) همگــی از مواردی اســت که توســط سیســتم های اعلام حریق اتوماتیک انجام می شــود.

 

سیستم های اعلام حریق اتوماتیک خود نیز بر دو نوع تقسیم می شوند.

  • متعارف: درسیســتم های متعارف مســیرهای سيمکشي به صورت شــعاعی یا خطی اســت وکلیــة تجهیزات (آشکارســازهاو شستی ها) یک منطقه از محل تحت پوشش سیستم اعلام حریق به وسیله دوسیم به هم وصل می شوندو سپس به تابلوی کنترل مرکزی متصل میگردند.در صورت بروز حریق، علاوه بر روشــن شدن لامپ های سیستم های اعلام حریق منطقة آتش ســوزی، آژیرهــای تابلوی مرکزی نیز به صدا در می آیند.شــمای کلی کابل کشی تجهیــزات یک نمونــه از این سیســتم ها را در شکل زیر می بینید.

 

 

آدرس پذیر: سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، نوع جدیدتر سیستم های اعلام حریق است که علاوه بر داشتن رفتار هوشمندانه در کشــف حریق ، دارای سرعت بالا در اطلاع رسانی پس از کشف حریق اســت. در این نوع سیستم ها تابلوی کنترل مرکزی از یک یا چند حلقه، جهت کنترل آشکارســازها، شستیها و زنگها استفاده میکند. به هر قطعه یک شمارة خاص (آدرس) اختصاص می یابد و سیســتم بدون نیاز به سيمکشي مجزا برای هر قطعه، محل قرارگیری آنهارا به خوبی از روی آدرس ها می شناسد. میتوان تا 128 قطعه را بــر روی یک حلقه کنترل کرد. لذا دراین سیســتم ها، می توان دقیقا عنصری که حریق را تشخیص داده است را تشخیص داده و محل دقیق حریق را مشخص نموده. در این نوع سیستم سیم کشی بین تجهیزات به وسیله چهار سیم، دو سیم برای تغذیه و دو سیم برای انتقال اطلاعات استفاده می شود.

اجزا سیستم اعلام حریق

  • تابلوی کنترل مرکزی

اصلی ترین و مهمترین قسمت سیستم اعلام حريق، تابلوي کنترل مرکزی اســت.این سیستم که وظیفه ارتباط بین شستی ها و آشکارسازها و وسایل اعلام حریق مانند آژیرها و چراغها را بر عهده دارد. نحوه ارتباط آشکارساز ها با تابلوی کنترل مرکزی به این صورت است که در مواقع بروز حریق ، تحریک آشکارساز یا فشــار شســتی اعلام حریق، اتصال کوتاهی، را در مدار ایجــاد می کند، جریان مدارافزایش می یابد. در نتيجه مركز كنترل اعلام حريق مي نمايد. تابلوی کنترل مرکزی از طریق مدار الکترونیکی بعد از تشخیص حریق، رله های مربوطه را وصل میکند و آژیرها و چراغ های اعلام خطر را به کار می انــدازد

 

منبع تغذیه اصلی سیستم

منبع تغذیه اصلی سیستم است که اغلب به صورت 240-120 ولتی می باشد. وظیفه آن ولتاژ دهی به کل سیستم اعلام حریق می باشد.

منبع تغذیه ثانویه

 

منبع تغذیه ثانویه به عنوان یک پشتیبان برای منبع تغذیه اصلی عمل می کند اغلب به صورت یک باتری اسیدی پک شده می باشد. تا در صورتی که منبع تغذیه اصلی دچار مشکل شد مورد استفاده قرار گیرد.

تجهیزات تشخیص حریق (آشکارسازها)

آشکارسازها وســایل الکترونیکی هستند که در شکل ها و طرح های مختلف معمولا به رنگ ســفید، توســط کارخانه های سازنده تولید می شوند و در محل های مناسب ساختمان مانند آشــپزخانه ، موتورخانه ، اتاق بایگانی، راهروهــا ، اتاق های منزل و اتاق های کنفرانس به صورت سقفی یا دیواری روی پایه های مخصوص نصب می گردند. وظیفه آشکارسازها تشخیص حریق و اعلام آن به تابلوی کنترل مرکزی است. آشکارسازها اغلب با ولتاژ 15 تا 30 ولت تغذیه می شــوند. آشکارسازهایی نیز وجود دارند که از ولتاژ های 12 و 48 ولت DC یا 220 ولت متناوب تغذیه می شوند.

 

تجهیزات اعلام کننده حریق

 

 

پس از تشخیص حریق توسط سیستم های تشخیص حریق، برای آگاه کردن ساکنین از تجهیزات مخصوصی استفاده می شود. که از جمله انواع آن ها می توان به آژیر، زنگ، چراغ های نشانگر، شستی های اعلام حریق اشاره کرد.

آژیرها تجهیزات خبری صوتی هستند که هنگام بروز حریق به صدا در می آیند. همراه بعضی از آن ها یک فلاشر نیز نصب می شود تا در صورت وجود سر و صدا، فلاشر نیز در اعلام حریق به آژیر کمک کند. تغذیه آژیرها معمولا 24 ولت DC است و رنگ آن ها قرمز می باشد.

زنگ ها نیز از تجهیزات خبری صوتی هستند که در هنگام بروز حریق به صدا در می آیند.

چراغ های نشانگر در مواقعی که سروصدای زیادی در محیط باشد با نور ثابت یا چشمک زن خود عملکردی هشدار دهنده از خود نشان می دهند.

شستی های اعلام حریق نیز برای اعلام حریق دستی طراحی شده اند که در دو نوع فشاری و شیشه ای می باشند در هر دو نوع فرد با لمس قسمت مشخص شده اعلام حریق را انجام می دهد.

رابط های ایمنی ساختمان

این رابط ها به سیستم اعلام حریق اجازه کنترل ساختمان را می دهد سیستم اعلام حریق می تواند با استفاده از این ویژگی، ساختمان را در مقابل آتش آماده کند و نیز گسترش دود و آتش را با تاثیر گذاری روی جریان هوا، نور و دیگر ویژگی محیطی کنترل کند، تا شرایط مناسبی را برای انتقال انسان ها به محیط امن فراهم کند. رابط های ایمنی ساختمان به چند دسته کلی تقسیم می شوند که به آن ها اشاره می کنیم

تشخیص دود در کانال های هوا

 

دستگاه های تشخیص دود به گونه ای نصب می شوند تا بتوانند از جریان هوای داخل کانال ها و یا سایر فضاهایی که به طور خاص برای انتقال هوای بیرون به فضاهای داخلی ساخته شده اند نمونه برداری کنند. کنترل فن ها و هواکش ها و بستن دمپرها برای جلوگیری از گردش دوباره دود و آتش از دیگر وظایف دستگاه های تشخیص دود می باشد.

سرویس آسانسور اضطراری

واحد کنترل یک سیستم اعلام حریق در صورت وقوع شرایط ویژه می تواند کارکردهای اضطراری آسانسور را فعال کند. به عنوان مثال یکی از این کارکردها فراخواندن تمامی کابین های آسانسور مربوط به آن سرویس است. این فرخوانی باعث می شود تا همه کابین های مرتبط به طبقه همکف برگردند تا تیم های آتش نشان بتوانند از آن ها استفاده کنند. این عمل همچنین مانع از گیر افتادن آدم ها درون آسانسور می شود.

نگهدارنده مغناطیسی درها

یک سیستم اعلام حریق با استفاده از نگهدارنده مغناطیسی کار شده بر روی درها، می تواند درهای یک مجموعه را در شرایط اضطراری کنترل کند. این دستگاه به گونه ای کار شده است تا در صورت قطع برق ساختمان یا وجود آتش مانع بسته شدن در شوند. همچنین در شرایط وجود دود در یک اتاق می تواند در را بسته نگه دارد تا مانع گسترش دود در فضای ساختمان شود.

تگ ها :

مطالب مرتبط

شرکت تی پی لینک
شرکت داهوا

دیدگاهی بنویسید

بالا