دتکتور

واژه سنسور یا دتکتور به معنای حسگر یا اشکارساز می باشد. وظیفه اصلی سنسورها تشخیص وجود تغییرات یا وضعیت های خاص در محیط است. در درون هر سنسور مداری وجود دارد که در صورت تحریک سنسور کنتاکتی را باز یا بسته می کند.

دتکتور

بالا