کابل برق

کابل برق به یک یا چند سیم که در کنار هم بسته ، به هم پیچیده و یا بافته شده اند و یک مجموعه واحد را تشکیل می دهند و توسط موادی از محیط اطراف عایق شده باشند می گویند. از این وسیله برای انتقال نیروی برق استفاده می کنند.

کابل برق

1 2 3
بالا