تستر

ابزاری است که جهت تست کردن یک عمل و یا یک فرایند استفاده می‌شود و از آن اطلاعاتی مبنی بر پارامترهای تعریف شده به‌دست می‌آید.

تستر

بالا