ریموت

ریموت کنترل ها با صدور فرمان فعال یا غیر فعال بودن سیستم سانترال مرکزی را در عملکرد مناسب با شرایط قرار می دهند.

ریموت

بالا