سانترال

سانترال مرکزی

سانترال دزدگیر اماکن یا پنل دزدگیر بخش مرکزی دزدگیر اماکن می باشد.

سیگنال های هشداری سنسورها به این مرکز با استفاده از سیم و یا به صورت بیسیم انتقال می یابند و پانل دزدگیر با دریافت چنین سیگنال هایی شروع به کشیدن آلارم، زنگ زدن یا پیامک دادن به مسئول یا صاحب مکان و یا انجام عملی خودکار مانند بستن دربهای ضد سرقت می نماید.

سانترال مرکزی

بالا